چهارشنبه, 01 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده 30: حضور دانشجو در تمامى برنامه هاى درسى اعم از نظرى ، عملى ، نظرى –عملى و كار آموزى و كارورزى و ديگرفعاليتهاى آموزشى الزامى است .
ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظرى عملى يا نظرى –عملي، كار آموزى و كارورزى در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطى از كارنامه حذف نخواهد شد .
تبصره _ غيبت غير موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3درس خواهد شد.
ماده 32: غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظرى ، عملى يا نظرى –عملى ، كارآموزى و كارورزى در طول نيمسال موجب حذف آن درس مى شود در اين حال در ستون نمره كلمه حذف درج مى گردد . در اين صورت استثنا رعايت حداقل12 واحد در نيمسال لازم نيست .امانيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلى دانشجو محسوب مى گردد .
چنانچه ميانگين نمرات امتحانى دانشجو در هر حال كمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آئين نامه مشروط محسوب ميشود .
تبصره1- حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهريه پرداختى دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود .
تبصره2- در مورد دروسى كه شامل دو قسمت نظرى و عملى باشد در صورتى كه غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند .دانشجو براى تمام آن درس غايب محسوب مى شود .
ماده 33: غيبت تا حد مجاز (اعم از موجه و غير موجه )دانشجو را از انجام تكاليف درسي، آزمايشگاهى و عمليات مربوط معاف نمى كند .
ماده 34: ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگى استادان كه قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مى شود محاسبه مى گردد.
غيبت در جلسه امتحان:

ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3درس موجب حذف آن درس ميشود .
تبصره 1- غيبت غير موجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود .
تبصره 2- تشخيص غيبت موجه دانشجو به عهده شوراى آموزشى واحد دانشگاهى است .