جمعه, 29 تیر 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ماده18 - تعداد واحدهاى درسى لازم براى گذراندن هر يك از دورهاى كاردانى وكارشناسى ناپيوسته ، كارشناسى پيوسته وكارشناسى ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلى بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه هاى ذيربط تعيين مى گردد.
تبصره – درمورد برنامه هاى آموزشى كه تاكنون به تصويب شوراى عالى برنامه ريزى نرسيده است ، برنامه هاى مصوب سازمان مركزى دانشگاه ، ملاك عمل خواهد بود .
ماده 19 : تعداد واحد هاى انتخابى دانشجوى تمام وقت دريك نيمسال تحصيلى نمى تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .
تبصره 1- درنيمسالهايى كه دانشجو خارج از اراده خود تعداد واحدهاى درسى كمتر از حداقل تعيين شده درآن مقطع و سيستم انتخاب نمايد و ميانگين آن نيمسال كمتر از 12باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلى دانشجو محسوب مى گردد ولى مشروطى به حساب نمى آيد .نمرات دروس آن نيمسال تنها در ميانگين كل نيمسال دانشجو محاسبه مى گردد.
تبصره 2- در مواردى كه دانشجو براى فراغت از تحصيل حداكثر 24واحد درسى باقيمانده داشته باشدحتى اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشى واحدمى تواند تمام واحدهاى درسى باقيمانده را ولو اينكه دربين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند .
تبصره 3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلى نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسى باقيمانده باشد مى تواند با رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .
تبصره 4- چنانچه نيمسال اول سال تحصيلى ترم آخر دانشجو بوده و فقط 24 واحد درسى باقيمانده داشته باشد و واحد دانشگاهى نتواند يك درس نظرى را در آن نيمسال ارائه نمايد و در واحد هاى همجوار نيز آن درس ارائه نشود دانشجو مى تواند آن درس را در نيمسال بعد بصورت معرفى به استاد بگذراند.
تبصره 5- دانشجوئى كه ميانگين نمرات نيمسال قبل او 17 يا بيشتر باشد ميتواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسى انتخاب كند.
درس معرفى به استاد :
ماده 20 – چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براى فراغت از تحصيل تنها يك درس نظرى باقيمانده داشته باشد مى تواند فقط براى يك بار ثبت نام و خارج از تقويم دانشگاهى در فرصتى كه از طرف گروه آموزشى مربوط تعيين مى شود درس مزبور را از طريق معرفى به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستانى بگذراند و در صورت عدم موفقيت (بدون نياز به ثبت نام ) بايد در ساعات باقيمانده در كلاسهاى درس مزبور شركت و در امتحان پايان نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .
ماده 21 – قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلى بايستى تكليف آن دسته از دانشجويانى كه در معرض اخراج قرار گرفته ان مشخص و به آنان ابلاغ گردد.
ماده22 – انتخاب واحد درسى دانشجويانى كه اخراج آموزشى آنان مشخص گرديده درشروع نيمسال دوم سال تحصيلى ممنوع مى باشد .لكن چنانچه به دليل حجم كارى و فرصت اندك و عدم آگاهى از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجوئى كه اخراجى وى هنوز محرز نشده است ثبت نام به عمل آمده باشد متصديان امور آموزشى بايستى قبل از فروردين ماه وضعيت وى را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجى ، ثبت نام وى را لغو و شهريه مربوطه را مسترد و ابلاغ اخراجى صادر نمايند .
انتخاب همزمان درس پيشنياز و وابسته :
ماده 23- در صورتيكه دانشجو يكبار از يك درس پيشنياز نمره قبولى كسب ننمايد مى تواند آن درس را با درس يا دروس وابسته در يكى ازنيمسالهاى بعد انتخاب و بگذراند بديهى است چنانچه دردرس پيشنياز نمره قبولى كسب ننمايد و ازدرس وابسته نمره قبولى كسب نمايد در اين صورت نمره قبولى درس وابسته حذف مى گردد تا مجدد آنها را در نيمسالهاى بعد اخذ نمايد .
گذراندن دروس وصاياى حضرت امام (ره)و آشنائى با قرآن كريم :
ماده 24- گذراندن دروس وصاياى حضرت امام (ره)و آشنائى با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19براى كليه دانشجويان الزامى است و در سقف مجاز واحد هاى درسى يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمى شود و دانشجو مى تواند علاوه بردرس نظرى موضوع ماده 20 نيز آنها را انتخاب و بگذراند .
ماده 25- چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهاى درسى رعايت تقدم وتأخر ياسقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال نسبت به حذف دروس غير مجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه (انتقال –ميهمان و...)باشد به تشخيص شوراى تخصصى گروه مى توان مورد را موجه تلقى كرد .
ماده 26- در دوره كارشناسى ارشر پيوسته ، ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسى ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشى مقطع مربوط مى باشد .

واحد هاى دوره تابستان:
ماده 27: حداكثر واحد هاى انتخابى مجاز براى دوره تابستانى 6 واحد است و براى دانشجويانى كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مى باشد .
تبصره 1 – چناچه در آخرين دوره تابستان دانشجوئى علاوه بر 6 واحد درسى (حتى اگر 2واحد آن كار آموزى باشد و در بين آنها پيشنياز و وابسته هم وجود داشته باشد )يك درس نظرى (با هر تعداد واحد هم داشته باشد ميتواند 6 واحددرسى رادر تابستان انتخاب و يك درس نظرى را با استفاده از ماده 20و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.
حداكثر مدت مجاز تحصيل :
ماده 28: حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوى تمام وقت در دوره هاى كاردانى و كارشناسى نا پيوسته 3 سال ، كارشناسى پيوسته 6 سال و كارشناسى ارشد پيوسته 5/8 سال است . در صورتى كه دانشجو نتواند واحد هاى دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم ميشود .
تبصره 1- دانشجويانى كه علاوه بر دروس برنامه آموزشى مصوب ملزم به گذراندن تعدادى دروس ديگر از جمله دروس جبرانى و يا پيش نياز دانشگاهى ، وصاياى حضرت امام (ره) آشنائى باقرآن